ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΑΓΟΡΑΣΤΕ GEYER – ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΑΞΙΔΙ»

 

 
1. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GEYER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «ΑΓΟΡΑΣΤΕ GEYER – ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω των φυσικών καταστημάτων του δικτύου διάθεσης προϊόντων της Διοργανώτριας. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.geyer.gr

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1  Με κάθε αγορά έξυπνων προϊόντων ανεξαρτήτου αξίας από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου της Διοργανώτριας (στην προωθητική ενέργεια δεν συμμετέχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα) ο αγοραστής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα, ο αγοραστής θα λαμβάνει ένα κουπόνι συμμετοχής, το οποίο και θα πρέπει να συμπληρώσει με τα κάτωθι στοιχεία: 1. Κατάστημα αγοράς, 2. Ονοματεπώνυμο, 3. Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο 4. Αριθμό απόδειξης. Κάθε κουπόνι συμμετοχής θα είναι σε διπλότυπο και θα περιλαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό σε μορφή αριθμητική, ο δε αγοραστής θα κρατάει το ένα αντίτυπο και το δεύτερο θα τοποθετείται σε ειδική κάλπη εντός του καταστήματος αγοράς. Κάθε τεμάχιο κωδικού αποτελεί χωριστή συμμετοχή στο Διαγωνισμό δηλαδή, περισσότεροι κωδικοί και περισσότερα τεμάχια ανά κωδικό, αποτελούν περισσότερες συμμετοχές.
2.2 Ο νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 31η-01-2019 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας κας Βασιλικής Ιωάννου του Δημητρίου στην έδρα της εταιρείας Geyer Hellas Α.Ε. στη Δροσιά Χαλκίδας, από την οποία και θα προκύψει ο κωδικός που κερδίζει το έπαθλο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα όπως μεταβάλει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης. Ο τυχερός αριθμός θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας, καθώς και στο κατάστημα που έγινε η αγορά.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από  01η-10-2018 έως 31η-12-2018 και ώρα 21:00 μ.μ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, όλα τα κουπόνια συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια.
3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να μεταθέσει, να παρατείνει ή να ανακαλέσει την περίοδο ισχύος του παρόντος διαγωνισμού ή να ματαιώσει εξ ολοκλήρου το διαγωνισμό κατά την κρίση της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων συμμετοχής, του επάθλου ή/και των ημερομηνιών έναρξης/λήξης, αλλά και όλων των παραπάνω, οι ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.geyer.gr .
 
4. ΕΠΑΘΛΟ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
4.1 Το Έπαθλο του Διαγωνισμού θα είναι ένα ταξίδι στον «Αγ.Δομίνικο», διάρκειας 9 ημερών (7 διανυκτερεύσεις) το οποίο θα περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια 2 ατόμων σε οικονομική θέση, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, παροχές με όλα τα γεύματα, (all-inclusive) και την μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Αγ. Δομίνικου.
Σε περίπτωση αλλαγής δωματίου (upgrade) ο πελάτης επιβαρύνεται με το επιπλέον κόστος.
Το έπαθλο θα παραδοθεί στο Νικητή εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης.  Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα υλοποίησης, του οποίου σε περίπτωση αδυναμίας του νικητή να συμμετάσχει θα ενημερωθεί ο επόμενος επιλαχόντας. Σε περίπτωση που δεν αναζητηθεί το έπαθλο μέσα στην ως άνω προθεσμία, ο Νικητής χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου και το έπαθλο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα.
4.2 Για την παράδοση του επάθλου  ο Νικητής θα πρέπει να προσκομίσει:
α)  το κουπόνι συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.
β) Αστυνομική ταυτότητα ή  Διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του.

 

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1 Ο Νικητής συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το όνομά του και φωτογραφίες του εν γένει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και στο διαδικτυακό της τόπο για λόγους επικοινωνιακούς / διαφημιστικούς εάν το θεωρήσει σκόπιμο. Άρνηση του νικητή να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, καθώς και άρνησή του να δημοσιευθεί φωτογραφία του ή να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, νομιμοποιεί την εταιρία να αρνηθεί την απονομή σε αυτόν του σχετικού επάθλου. Οποιαδήποτε χρήση του ονόματος ή των φωτογραφιών του νικητή από τη Διοργανώτρια για διαφημιστικούς λόγους, δεν δίνει το δικαίωμα στο νικητή για την απαίτηση από αυτήν οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ως αποζημίωση ή αμοιβή.
5.2 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την έγκριση των συμμετεχόντων για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους από τη Διοργανώτρια για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς, συνδεόμενους με τη διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας. Η Διοργανώτρια ρητά δια του παρόντος δηλώνει και ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων ότι έχει δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του, που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2472/1997, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της διοργανώτριας εταιρείας (τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων: 2221098711).
5.3 Προσωπικά δεδομένα: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω διαγωνισμού, η Geyer συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής και μόνο στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο, β) email, γ) τηλ. κινητό ή σταθερό. Το email ή το τηλ. δύναται να χρησιμοποιηθούν  από την Geyer μόνο για την ανακοίνωση του νικητή. Μετά την ολοκλήρωση του νικητή του διαγωνισμού, όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστραφούν παρουσία της συμβολαιογράφου κας. Βασιλικής Ιωάννου Δημητρίου. 
5.4 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ενήλικοι (άνω των 18 ετών), μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι στην εταιρία της Διοργανώτριας, καθώς και σύζυγοι και τέκνα αυτών. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στα φυσικά καταστήματα του δικτύου της Διοργανώτριας.
5.5 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.
5.6 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.