Γρήγορος οδηγός παραμετροποίησης του συστήματος GEYER-dS
Αφού όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά, το σύστημα GEYER-dS είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί.
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα, όλες οι GEYER-dS συσκευές εγγράφονται στον dsM (Meter). Η χρονική διάρκεια της εγγραφής είναι από 5 μέχρι 10 λεπτά, ανάλογα το μέγεθος της εγκατάστασης.
 • Κατά την διάρκεια της αρχικής λειτουργίας, προτείνεται να ξεκινήσετε διαδοχικά τους Meters και να επαληθεύσετε την επιτυχής εγγραφή των συνδεδεμένων κλεμών.
 • Αφού ανοίξετε το ρεύμα, ελέγξτε τον LED δείκτη κατάστασης στον dSS (server) και στον Meter ότι είναι πράσινο.
Η εγγραφή όλων των συσκευών έχει ολοκληρωθεί όταν το φως ένδειξης κατάστασης είναι συνεχόμενα πράσινο για παραπάνω από 1 λεπτό.
Για να ενσωματώσετε τον digitalSTROM Server (1) σε ένα δίκτυο (LAN), πρέπει να τον συνδέσετε, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό RJ45 καλώδιο δικτύου (2), με ένα router ικανό για DHCP (3).
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον digitalSTROM Server με τον υπολογιστή σας (4), πρέπει να τον συνδέσετε και αυτόν στο router χρησιμοποιώντας ένα τυπικό RJ45 καλώδιο δικτύου (5). Επίσης, μάλλον θα χρειαστείτε και ασύρματο δίκτυο (6) για να μπορείτε να μετακινείστε ελευθέρα στο σπίτι κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης και της δοκιμής της digitalSTROM εγκατάστασης.
Lan server
Σχήμα 1 : Σύνδεση του digitalSTROM συστήματος σε LAN δίκτυο. digitalSTROM-Server (1), RJ45-καλώδιο δικτύου (2, 5), router ικανό για DHCP (3), laptop (4), ασύρματο δίκτυο WLAN (6)
Εφόσον η σύνδεση έχει γίνει σωστά, τότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε στον browser (IE, firefox, chrome, etc.) την IP διεύθυνση του server και βάζοντας τους κωδικούς σας να έχετε πρόσβαση στο GEYER-dS περιβάλλον διαχείρισης.
Log in

Βήμα 1

Αφού συνδεθείτε στον dSS Server, θα δείτε την αρχική σελίδα του digitalSTROM Configurator (Σχήμα 1). Εδώ, αφού μεταβείτε από την Basic View στην Advanced View (κάτω δεξιά), μετακινηθείτε στην καρτέλα Hardware.
Αρχική οθόνη digitalSTROM Configurator
Σχήμα 1: Αρχική οθόνη digitalSTROM Configurator

Βήμα 2

Στην καρτέλα Hardware θα εμφανιστεί μια λίστα από όλους τους Meters του συστήματος σας και εάν επιλέξετε έναν Meter θα δείτε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν (Σχήμα 2).
Καρτέλα Hardware
Σχήμα 2: Καρτέλα Hardware με όλους τους Meters και τα υλικά του καθενός

Βήμα 3

Εδώ εάν επιλέξετε με δεξί κλικ την κλέμα φωτισμού GE-KM200 που επιθυμείτε να παραμετροποιήσετε θα σας εμφανιστεί ένα υπομενού (Σχήμα 3). Επιλέξτε Edit Device Properties για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της κλέμας.
Υπομενού GE-KM200
Σχήμα 3: Υπομενού κλέμας φωτισμού GE-KM200

Βήμα 4

Θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο με ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε στην κλέμα (Σχήμα 4).
Στην καρτέλα Settings έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε από τι θα ελέγχεται η συσκευή:
 • μπουτόν συσκευής (Device push-button)
 • μπουτόν περιοχής (Area push-button)
 • μπουτόν δωματίου (Room push-button)
Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας της ισχύς εξόδου. Δηλαδή,
 • Switched = Η έξοδος είναι στο 0 % (off) ή στο 100 % (on).
 • Dimmed = Η ισχύς εξόδου ποικίλει μεταξύ 0-100 %.
 • Disabled = Η digitalSTROM συσκευή δεν λαμβάνεται υπόψιν όταν ο digitalSTROM Meter ρυθμίζει τις προεπιλογές και τις δραστηριότητες. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ρύθμιση εάν δεν είναι συνδεδεμένο στην κλέμα κανένα φορτίο.
Settings GE-KM200
Σχήμα 4: Settings κλέμας GE-KM200

Βήμα 5

Στην καρτέλα Advanced Settings μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:
 • Τα presets που θα καλούνται όταν πατάτε το μπουτόν 2, 3 και 4 φορές (Used presets). Ανάλογα με το είδος του μπουτόν που έχετε επιλέξει στην καρτέλα Settings, θα σας εμφανίζονται και διαφορετικά presets.
 • Το αν το πάτημα του μπουτόν τοπικά θα έχει προτεραιότητα από το preset που έχει ρυθμιστεί στην κλέμα (Local priority for 1x click).
 • Από ποια τιμή της εξόδου και κάτω απενεργοποιείται η συσκευή, π.χ. εάν ντιμάρεται μία συσκευή θα σβήσει σε μία τιμή συσκευής της τάξεως του 50 % στην φωτογραφία (Switch off switched output if device value below).
Αdvanced Settings GE-KM200
Σχήμα 5: Advanced Settings κλέμας GE-KM200

Βήμα 6

Στο υπομενού του Σχήματος 3 μπορείτε να επιλέξετε και την επιλογή Rename Device για να μετονομάσετε την συσκευή σας όπως θέλετε εσείς.

Βήμα 7

Αφού τελειώσετε την ρύθμιση σας, επιλέξτε Αποθήκευση (Save) και είστε έτοιμοι!

Βήμα 1

Αφού συνδεθείτε στον dSS Server, θα δείτε την αρχική σελίδα του digitalSTROM Configurator (Σχήμα 1). Εδώ, αφού μεταβείτε από την Basic View στην Advanced View (κάτω δεξιά), μετακινηθείτε στην καρτέλα Hardware.
Αρχική οθόνη digitalSTROM Configurator
Σχήμα 1: Αρχική οθόνη digitalSTROM Configurator

Βήμα 2

Στην καρτέλα Hardware θα εμφανιστεί μια λίστα από όλους τους Meters του συστήματος σας και εάν επιλέξετε έναν Meter θα δείτε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν (Σχήμα 2).
Καρτέλα Hardware
Σχήμα 2: Καρτέλα Hardware με όλους τους Meters και τα υλικά του καθενός

Βήμα 3

Εδώ εάν επιλέξετε με δεξί κλικ την κλέμα σκίασης GR-KL200 που επιθυμείτε να παραμετροποιήσετε θα σας εμφανιστεί ένα υπομενού (Σχήμα 3). Επιλέξτε Edit Device Properties για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της κλέμας.
Υπομενού GR-KL200
Σχήμα 3: Υπομενού κλέμας φωτισμού GR-KL200

Βήμα 4

Θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο με ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε στην κλέμα (Σχήμα 4).
Στην καρτέλα Settings έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε από τι θα ελέγχεται η συσκευή:
 • μπουτόν συσκευής (Device push-button)
 • μπουτόν περιοχής (Area push-button)
 • μπουτόν δωματίου (Room push-button)
Επίσης, έχετε και κάποιες επιπλέον επιλογές όπως,
 • Orientation = Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον προσανατολισμό τοίχου του συστήματος σκίασης σας, π.χ. Νότια.
 • Wind protection class = Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την κλάση προστασίας ανέμου (1 έως 6) σύμφωνα με το EN 13561+A1, του συστήματος σκίασης σας. Ένα νέο γκρουπ δημιουργείται αυτόματα για την περσίδα του νότιου τοίχου, π.χ. νότος – κλάση 1-9.0 m/s.
Ο προσανατολισμός και οι κλάσεις προστασίας ανέμου χρησιμοποιούνται κυρίως στις εφαρμογές αυτοματοποίησής κτιρίων που πρέπει να ελέγχονται διαφορετικά συστήματα σκίασης από διάφορα συστήματα παρακολούθησης ανέμου ή σταθμούς καιρού.
Setiings GR-KL200
Σχήμα 4: Settings κλέμας GR-KL200

Βήμα 5

Στην καρτέλα Advanced Settings (Σχήμα 5) μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:
 • Τα presets που θα καλούνται όταν πατάτε το μπουτόν 2, 3 και 4 φορές (Used presets). Ανάλογα με το είδος του μπουτόν που έχετε επιλέξει στην καρτέλα Settings, θα σας εμφανίζονται και διαφορετικά presets.
 • Το αν το πάτημα του μπουτόν τοπικά θα έχει προτεραιότητα από το preset που έχει ρυθμιστεί στην κλέμα (Local priority for 1x click).
Advanced Settings GR-KL200
Σχήμα 5: Advanced Settings κλέμας GR-KL200

Βήμα 6

Στο υπομενού του Σχήματος 3 μπορείτε να επιλέξετε την Edit Shade Device Properties για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες της κλέμας σκίασης.
Στην καρτέλα Settings (Σχήμα 6) έχετε τις εξής επιλογές:
 • Motion time open-close = Ο χρόνος που χρειάζεται το σύστημα σκίασης για να ταξιδέψει από την ανοιγμένη τελική θέση στην κλειστή τελική θέση.
 • Motion time close-open = Ο χρόνος που χρειάζεται το σύστημα σκίασης για να ταξιδέψει από την κλειστή τελική θέση στην ανοιγμένη τελική θέση.
 • Turn blades = Ο χρόνος που χρειάζεται μία περσίδα για να ανοίξει ή να κλείσει τα ελάσματα της. Ενεργό μόνο για περσίδες.
 • Direction of travel = Καθορίζει την κατεύθυνση του ταξιδιού του συνδεδεμένου κινητήρα. (Default = Η προκαθορισμένη, Reverse = Η ανάστροφη).
 • Protect calibration values = Προστατεύει τις παραμέτρους από την επανεγγραφή τους από την βαθμονόμηση.
 • Calibrate motion time and direction = Καθορίζει τον χρόνο κίνησης και την κατεύθυνση του ταξιδιού για το σύστημα σκίασης που είναι συνδεδεμένο σε μία digitalSTROM κλέμα ρελέ.
 • Calibrate Turn Time = Καθορίζει τον χρόνο γυρίσματος των ελασμάτων στις περσίδες που είναι συνδεδεμένες με την digitalSTROM κλέμα ρελέ.
** Οι τιμές των Motion time open-close και Motion time close-open καθώς και η Direction of travel ανιχνεύονται κατά την διάρκεια της βαθμονόμησης.
Shade properties Settings GR-KL200
Σχήμα 6: Settings κλέμας GR-KL200 για την σκίαση

Βήμα 7

Στην καρτέλα Advanced Settings (Σχήμα 7) του Edit Shade Device Properties μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:
 • Motion when blinking = Χρόνος κίνησης όταν αναβοσβήνει, π.χ. για τον εντοπισμό της κλέμας.
 • Maximum motion time = Προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο κίνησης προς μία κατεύθυνση.
 • Reverse time on direction change = Η διάρκεια της διακοπής κίνησης που προκαλείται από μία άμεση αναστροφή κατεύθυνσης.
 • Follow-up time at end position = Είναι η μέγιστη περίοδος χρόνου, μετά το πέρας του χρόνου κίνησης, που ο κινητήρας τροφοδοτείται ακόμα με ρεύμα από την digitalSTROM κλέμα ρελέ. Αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα θα φθάσει στην τελική θέση σε περίπτωση που έχει αυξηθεί ο χρόνος κίνησης (π.χ. λόγω κρύου ή βρώμικες ράγες καθοδήγησης).
 • Threshold of end switch recognition = Η κλέμα παρακολουθεί το ρεύμα φορτίου. Εάν αυτό πέσει κάτω από αυτό το όριο, τότε ανιχνεύεται η επίτευξη της τελικής θέσης.
  Κατά την διάρκεια της τυπικής λειτουργίας, το όριο δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί κάτω από 116 mA (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το όριο είναι 232 mA).Εάν η τιμή τεθεί κάτω από 58 mA, τότε η αναγνώριση του διακόπτη ορίου απενεργοποιείται και η κλέμα απενεργοποιεί το φορτίο μετά τον προκαθορισμένο χρόνο κίνησης.
 • Number of steps for fine tuning adjustment = Ο αριθμός των βημάτων κίνησης για ακριβή ρύθμιση (διαρκές πάτημα μπουτόν On/Off) προτού ξεκινήσει το συνεχόμενο ταξίδι. Θέστε την τιμή στο 0, αν πρέπει να ξεκινήσει αμέσως το συνεχόμενο ταξίδι.
 • Motion time for fine tuning adjustment = Η διάρκεια των βημάτων κίνησης για την ακριβή ρύθμιση. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει την απόσταση (ή την γωνία για τις περσικές περσίδες) της κάθε κίνησης για την ακριβή ρύθμιση.
Shade properties Advanced Settings GR-KL200
Σχήμα 7: Advanced Settings κλέμας GR-KL200 για την σκίαση

Βήμα 8

Στο υπομενού του Σχήματος 3 μπορείτε να επιλέξετε και την επιλογή Rename Device για να μετονομάσετε την συσκευή σας όπως θέλετε εσείς.

Βήμα 9

Αφού τελειώσετε την ρύθμιση σας, επιλέξτε Αποθήκευση (Save) και είστε έτοιμοι!

Βήμα 1

Αφού συνδεθείτε στον dSS Server, θα δείτε την αρχική σελίδα του digitalSTROM Configurator (Σχήμα 1). Εδώ, φαίνονται όλες οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον server. Για την ρύθμιση ενός σεναρίου που θα εμφανίζεται και στην εφαρμογή του κινητού σας, θα χρησιμοποιήσετε την User Defined Actions.
Αρχική Σελίδα digitalSTROM Configurator
Σχήμα 1: Αρχική οθόνη digitalSTROM Configurator

Βήμα 2

Αφού ανοίξετε την εφαρμογή User Defined Actions θα σας εμφανιστεί μία λίστα με όλα τα σενάρια που έχουν ήδη δημιουργηθεί (Σχήμα 2).
Στο παράθυρο αυτό θα έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε ένα νέο (New Action), να επεξεργαστείτε (Edit) -να απενεργοποιήσετε (Deactivate) – να διαγράψετε (Delete) ένα υπάρχων σενάριο, καθώς και να τεστάρετε την λειτουργία ενός οποιουδήποτε σεναρίου (Test Action).
User Defined Actions
Σχήμα 2: Περιβάλλον της εφαρμογής User Defined Actions

Βήμα 3

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σενάριο, επιλέξτε New Action και θα σας ανοίξει το παράθυρο δημιουργίας (Σχήμα 3).
Εδώ μπορείτε να εισάγετε το όνομα που θέλετε για το σενάριο σας, τις δράσεις που θα εκτελούνται στο σενάριο σας (Initiated Activities) καθώς και να ορίσετε κάποιες απαραίτητες συνθήκες για να εκτελεσθεί (Conditions).
Όπως φαίνεται  στο Σχήμα 3, στα Initiated Activities μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ενέργειες που θα γίνουν σε δωμάτια (Activity in Room) ή τι θα κάνει η κάθε συσκευή (Single Device). 
Ακόμα, μπορείτε σαν δράση να καλέσετε ένα URL (Call URL), π.χ αν είναι έξοδος μίας συσκευής σαν το κλιματιστικό, ή να καλέσετε ολόκληρες δράσεις υψηλού επιπέδου, όπως οι Leaving Home, Panic, Fire κλπ.
New Action
Σχήμα 3: Παράθυρο δημιουργίας νέου σεναρίου και διαθέσιμες δράσεις
Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε και κάτω από ποιες συνθήκες (Conditions) θα συμβούν οι δράσεις που ρυθμίσατε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μία συγκεκριμένη ώρα ή μέρα που θα συμβεί το σενάριο που έχετε δημιουργήσει.
Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές  όπως ημερομηνία, κατάσταση δωματίων κλπ.
Conditions
Σχήμα 4: Conditions νέου σεναρίου

Βήμα 4

Όταν αποφασίσετε τι θέλετε να κάνουν τα σενάρια σας, μπορείτε με αυτήν την πολύ εύκολη διαδικασία να πραγματοποιήσετε οτιδήποτε φανταστείτε.
Για του λόγου το αληθές στο Σχήμα 5 δημιουργήσαμε ένα σενάριο το οποίο σβήνει τα φώτα όλων των δωματίων όταν καλεστεί.
Για την αποθήκευση του σεναρίου μας επιλέγουμε Αποθήκευση (Save) και είμαστε έτοιμοι.
All lights off
Σχήμα 5: Παράδειγμα σεναρίου All lights off